Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie wybranego Produktu przez Spółkę Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 102), przy ul. Jana Śliwki 34/1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP: 6312686453 (zwaną dalej Kancelarią), na rzecz Klienta.
 2. Klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, spółka osobowa oraz spółka kapitałowa posiadająca miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

II. Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie wybranego Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony Produktu; oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
 2. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://www.kar.slask.pl 
 3. Produkcie — należy przez to rozumieć wybraną przez Klienta produkt cyfrowy lub usługę, dostępną oraz szczegółowo opisaną w Sklepie, świadczoną na jego rzecz odpłatnie przez Kancelarię;
 4. Produkty Abonamentowe – należy przez to rozumieć produkty obejmujące świadczenie usług prawniczych w zakresie bieżącej pomocy prawnej zawierane na czas określny 12 miesięcy lub na czas nieokreślony (okres abonamentowy), opłacane z góry lub miesięcznie (abonament).
 5. Formularzu – należy przez to rozumieć elektroniczną deklarację, przy pomocy której Klient dokonuje zamówienia wybranego Produktu oraz składa jednostronne oświadczenie woli do przestrzegania zasad i warunków określonych w Produkcie oraz w niniejszym Regulaminie.

III. Zasady świadczenia usług.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu lub Produktu abonamentowego poprzez jego wybór z poziomu Sklepu lub odpowiedniej podstrony. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach w zależności od okresu trwania umowy, wybranych zasad płatności, czy zakresu usług. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na stronie zamówienia, Klient jest zobowiązany wypełnić Formularz oraz przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Realizacja zakupionego przez Klient Produktu następuje zgodnie z opisem zawartym pod danym Produktem.
 4. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranego Produktu. W przypadku, kiedy zakres usługi wykracza poza zakres wynikający z Produktu, Kancelaria może przedstawić Klientowi ofertę usługi prawniczej na warunkach ogólnych. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania, a świadczenie usług następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem.
 5. Realizacja usługi następuje w ciągu 48 godzin, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt (chyba że co innego wynika z wybranego Produktu), od zakupu Produktu lub wpływu zapytania i przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem. W sprawach skomplikowanych lub wymagających analizy bądź przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. Termin 48 godzin liczony jest od chwili przesłania formularza i uiszczenia płatności, pod warunkiem rezygnacji przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy. W innym przypadku termin rozpoczyna bieg z chwilą upłynięcie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 7. Do prawidłowego korzystania z części Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub pakietu oprogramowania biurowego.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt z Kancelarią pod adresem sekretariat@kar.slask.pl.
 9. Koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wpisy, koszty notarialne, koszty korespondencji (w tym znaczki pocztowe, koszt przesyłki kurierskiej), itp. związane z lub wynikające ze sprawy ponosi  Klient. Kancelaria, w zakresie prowadzonych przez nią spraw Klienta informuje go o wymagany opłatach. Kancelaria nie ma obowiązku ponoszenia opłat za Klienta.
 10. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik lub przebieg sprawy lub postępowa na podstawie faktury wystawionej się na ich użycie.
 11. Kancelaria może odmówić realizacji zlecenia jeśli:
  • zapytanie wykracza poza zakres wynikający z Produktu;
  • zapytanie nie dotyczy Klienta bezpośrednio;
  • istnieje konflikt interesów lub istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasad etyki zawodu adwokata lub radcy prawnego;
  • naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Klienta,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużycia usługi ze strony Klienta.

IV. Produkty abonamentowe.

 1. Kancelaria świadczy odpłatnie na rzecz Klientów usługi w ramach produktów abonamentowych w zakresie wybranego Pakietu, z pominięciem usług wyłączonych z danego Pakietu. Szczegółowy zakres świadczonych usług wskazanych na stronach produktowych oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranego Pakietu. Usługi nie objęte pakietem, świadczone są po zaakceptowaniu przez Klienta oferty Kancelarii. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania, a usługi świadczone są na podstawie odrębnej umowy, lub zgodnie z zaakceptowaną ofertą.
 3. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie wybranego Pakietu dotyczyć może wyłącznie czynności i zdarzeń powstałych po zawarciu umowy, a w przypadku umów kontynuowanych – po zawarciu pierwszej umowy.
 4. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieuiszczenia opłaty abonenckiej lub zalegania z płatnością z tytułu świadczonych usług, Kancelaria ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi w zakresie wybranego Pakietu do momentu uiszczenia przez Klienta całości należności wraz z odsetkami za zwłokę w transakcjach handlowych.
 5. Umowa na produkty abonamentowe zawierana jest na czas nieokreślony, lub okres maksymalnie 12 miesięcy. Warunki świadczenia usług w umowach na czas określony nie podlegają zmianie. W umowach na czas nieokreślony zmiany mogą być wprowadzane z zastosowaniem okresu wypowiedzenia. 
 6. W przypadku umów na czas nieokreślony Kancelaria uprawniona jest do zmiany warunków świadczenia usług, przy czym nowe warunki nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy do dnia zawiadomienia o tym Klienta. Zmiana stawki opłaty abonamentowej oraz innych usług cennikowych nie może nastąpić częściej niż raz w roku. 
 7. Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 8. Klient kupując produkt abonamentowy po raz pierwszy niezależnie od wybranego pakietu, warunków płatności i czasu trwania umowy ma prawo do jej rozwiązania bez podania przyczyn w ciągu pierwszych 3 miesięcy jej trwania. W celu skorzystania z tego uprawniania wystarczające jest powiadomienie Kancelarii w drodze mailowej. Opłaty za nadpłacone okres abonamentowe w takim wypadku zostaną zwrócone w całości.

V. Opłaty abonamentowe i wynagrodzenia za usługi dodatkowe (dodatkowe godziny)

 1. Z tytułu świadczenia usług w zakresie produktów abonamentowych Klient obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, wybranym produkcie i zgodnie w wybranym wariantem płatności.
 2. Klient ma prawo zmienić Pakiet w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany na Pakiet, za który przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa.
 3. Zmiana Pakietu na Pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa płata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu.
 4. Opłaty abonamentowe uiszczane są z góry miesięcznie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego dany miesiąc kalendarzowy. Kancelaria wystawia faktury VAT z tytułu wpłaconych opłat abonamentowych. Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (PDF) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kancelarii. W przypadku braku powiadomienia uznaję się, że Klient nadal korzysta z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu.
 5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1 068 z późn. zm.) Kancelaria rozpocznie świadczenie usługi w zakresie wybranego Pakietu po jego opłaceniu przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku wykorzystania przewidzianych w danym Pakiecie godzin pomocy prawnej dalsze usługi świadczone są zgodnie z cennikiem i warunkami Pakietu lub zaakceptowaną przez Klienta ofertą.
 7. W przypadku wykorzystania godzin zawartych w Pakiecie lub stwierdzenia, że wymagany nakład pracy będzie większy niż posiadana przez Klienta ilość godzin do wykorzystania w Pakiecie – przed przystąpieniem do realizacji usługi — Kancelaria przedstawia do akceptacji wstępną wycenę usługi.
 8. W przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia Kancelaria na koniec miesiąca kalendarzowego przedkłada Klientowi zestawienie zrealizowanych dla niego czynności wraz z ilością przeznaczonych na ich wykonanie godzin pomocy prawnej.

VI. Płatności cykliczne (dotyczy wyłącznie produktów abonamentowych).

 1. Klient, na etapie składania zamówienia może wyrazić zgodę na cykliczne, automatyczne obciążanie jego karty płatniczej kwotą miesięcznej opłaty abonamentowej bez każdorazowego akceptowania transakcji płatniczej. Zgoda obowiązuje wyłącznie dla Umowy, której dotyczy zamówienie i nie dotyczy innych Umów zawartych z Kancelarią.
 2. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Kancelarii w drodze jednoznacznego, podpisanego oświadczenia wysłanego:
  • tradycyjną pocztą na adres Kancelarii lub
  • pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej Kancelarii
 3. Oświadczenie o odwołaniu zgody na cykliczne obciążanie karty płatniczej kwotą miesięcznej opłaty abonamentowej stanowi załącznik do Regulaminu.

VII. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego

 1. Klient zgodnie z warunkami posiadanego Pakietu w ramach produktów abonamentowych  może zlecić Kancelarii zastępstwo procesowe w sprawach windykacyjnych, za które uważa się sprawy o zapłatę, w których przedstawione przez dokumenty nie budzą wątpliwości co do wartości i wymagalności roszczenia, a przyczyną skierowania sprawy na przyczyną skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest uchylanie się dłużnika od zapłaty.
 2. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego płatne będzie  w wysokości 150% stawki minimalnej określonej w przepisach regulujących wynagrodzenie za czynności radców prawnych i adwokatów (wyciąg z obowiązujących stawek minimalnych stanowi załącznik do Regulaminu) obowiązujących w dacie składania zlecenia, z uwzględnieniem warunków zawarty w Pakiecie (rabat).
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub mających szczególne znaczenie dla Klienta strony mogą w umowie przewidzieć odrębne zasady prowadzenia sprawy i wynagradzania.
 4. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego płatne jest w następujący sposób:
  • 50% w terminie 30 dni od dnia zlecenia sprawy,
  • 50% w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania przed Sądem I Instancji.
 5. Wynagrodzenie z tytułu postępowania przed Sądem Il Instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym płatne w przypadku konieczności prowadzenia takiego postepowania, w terminie 30 dni od dnia jego prawomocnego zakończenia. 
 6. W przypadku wygaśnięcia umowy w zakresie wybranego Pakietu Kancelaria zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pełnomocnictwa i zakończenia prowadzenia sprawy sądowej.
 7. Klient może również zlecić Kancelarii prowadzenie innych spraw niż wymienione w ust. 1, przy czym usługi takie podlegają osobnej wycenie i świadczone są na podstawie osobnej umowy, lub w zgodnie z warunkami produktów dostępnych w Sklepie. 
 8. W przypadku zasądzenia przez Są i uiszczenia przez przeciwnika wyższych kosztów zastępstwa procesowego niż należnego zgodnie z niniejszym Regulaminem, zasądzone w wyższej wysokości koszty przypadają Kancelarii (różnica między otrzymanym przez Kancelarię wynagrodzenia, a kosztami pokrytymi przez przeciwnika).
 9. Klient zobowiązany jest do odebrania akt postępowania sądowego w terminie roku od dnia zakończenia sprawy. Po tym okresie Kancelaria będzie przechowywała jedynie orzeczenia sądów oraz postanowienia kończące postępowanie egzekucyjne. Za kolejne lata przechowywania akt sprawy naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł netto płatna z góry za każdy kolejny rok.

VIII. Zawarcie umowy świadczenia usług.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  • złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia na wybrany Produkt i akceptacji Regulaminu;
  • dokonania płatności za wybrany Produkt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją usługi określonej w Produkcie
 2. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Kancelarią, Klient obowiązany jest podczas wypełniania Formularza podać zgodne z prawdą dane: imię i nazwisko (nazwę), adres (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Faktura VAT w postaci papierowej jest wystawiana oraz dostarczana za pośrednictwem poczty polskiej tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Kancelarii, za dodatkową opłatą w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów PayU lub przelewem tradycyjnym.

IX. Odpowiedzialność.

W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi w zakresie wybranego Produktu;
 • skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi;
 • skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Kancelarii;
 • skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi w zakresie wybranego Produktu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Konta Klienta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

X. Dane Klienta i ich ochrona.

 1. Wszelkie dane Klienta gromadzone i przetwarzane są przez Kancelarię w celu prawidłowego oraz zgodnego z Regulaminem świadczenia usług w ramach wybranego Produktu, w tym w szczególności, w zakresie właściwego wystawiania faktury VAT, realizacji przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji Formularza oraz w celu rozliczeń Kancelarii z Klientem za świadczenie usług w ramach wybranego Produktu.
 2. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do systemu informatycznego online.
 3. Kancelaria nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.kar.slask.pl/polityka-prywatności.

XI. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kancelarię usługi (Produktu) Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  • wskazanie nazwy usługi (Produktu), której reklamacja dotyczy;
  • przedmiot reklamacji;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • wskazanie żądania;
  • jeśli Klient chce, aby korespondencja Kancelarii w sprawie reklamacji była wysyłana do niego na inny adres e-mail niż wskazany w Formularzu – wyraźne żądanie by rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją były przesyłane na inny adres email oraz wskazanie tego adresu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana pisemnie na adres Kancelarii wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kancelarię jako adres do kontaktu (sekretariat@kar.slask.pl).
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2, Klient zostanie poproszony o uzupełnienia braków reklamacji a rozpoznanie reklamacji wstrzymane do czasu ich uzupełnienia.
 5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu lub na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

XII. Licencja.

 1. Kancelaria udziela niewyłącznej licencji na Produkty dostępne w Sklepie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Produktu w zakresie następujących pól eksploatacji:
  • prawo korzystania, utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką i w dowolnej formie;
  • prawo wprowadzania do pamięci komputera;
  • prawo wewnętrznego przetwarzania przez Klienta.
 3. Licencja jest ograniczona terytorialnie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 5. W zakresie udzielonej licencji, Klientowi – poza możliwością uzupełnienia Produktu, o elementy niezbędne do jego prawidłowego wykorzystywania – nie wolno bez pisemnej zgody Kancelarii dokonywać zmian jego treści, mogącej naruszać przysługujące Kancelarii prawa autorskie do utworu.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało w całości uwzględnione w cenie Produktu.

XIII. Postanowienia Końcowe.

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.
 2. Kancelaria zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Kancelarii oraz w systemie informatycznym online i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Zmiany każdorazowo odnoszą się jedynie do nowych zamówień – wszelkie zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są na zasadach obowiązujących w dacie złożenia zamówienia. 
 3. O zmianie Regulaminu Kancelaria każdorazowo poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie przez Klienta z usług w zakresie wybranego Produktu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zawartej umowy rozstrzygnę będą przed sądem właściwym według siedziby Kancelarii.
 6. Klient zobowiązany jest do informowania Kancelarii o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
Aktualizacje Regulaminu:
Z dniem 01.02.2022r. w regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie siedziby Kancelarii (dotychczasowa siedziba: Joachima Lelewela 3/2, 44-100 Gliwice. Nowa siedziba: ul. Jana Śliwki 34/1, 44-102 Gliwice). 
Print Friendly, PDF & Email
Regulamin was last modified: 8 kwietnia, 2022 by admin